UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Transitievergoeding ook na 2 jaar arbeidsongeschiktheid –

shutterstock_202219813 (1)Vanaf 1 juli 2015 bent u als werkgever wettelijk verplicht een vergoeding te betalen aan uw werknemer die onvrijwillig  uit dienst gaat als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd (dus ook bij tijdelijke contracten). Omdat de transitievergoeding enerzijds bedoeld is om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken maar anderzijds ook om de gevolgen van ontslag te verzachten, geldt de vergoeding ook voor de werknemer die na 2 jaar ziek uit dienst gaat.

Hoogte transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt vastgesteld:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst;
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar over de periode na de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst;
  • De transitievergoeding bedraagt  in 2016 maximaal € 76.000, of maximaal het jaarsalaris als dat hoger is dan € 76.000.

Overgangsregeling tot 1 januari 2020

  • Voor vijftigplussers geldt een overgangsregeling, omdat het voor hen moeilijker is een nieuwe baan te vinden. Vijftigplussers die minimaal 10 jaar bij u in dienst zijn, krijgen een transitievergoeding van 1 maand over de dienstjaren dat zij na hun 50e jaar in dienst zijn. Voor de dienstjaren die zij voor hun 50e jaar in dienst zijn, geldt de reguliere berekeningswijze.(art. 7:673a BW)
  • De hogere vergoeding voor 50-plussers geldt niet voor werkgevers met minder dan 25 werknemers omdat dit voor hen een te zware financiële verplichting zou zijn.
  • Indien een werkgever met minder dan 25 werknemers een werknemer ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen én als het ontslag voortvloeit uit de slechte financiële situatie van de werkgever, mag bij de berekening van de transitievergoeding worden uitgegaan van de duur van het dienstverband vanaf 1 mei 2013. De dienstjaren van voor die datum worden niet meegenomen in de transitievergoeding. (art. 7:673d BW)

Welke kosten kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding
In de Wet werk en zekerheid is bepaald dat transitiekosten en inzetbaarheidskosten onder voorwaarden op de transitievergoeding in mindering kunnen worden gebracht.

Transitiekosten zijn kosten die u heeft gemaakt in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, en die als doel hebben het voorkomen of het bekorten van werkloosheid van de werknemer, zoals een outplacementtraject of de kosten van scholing.

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die u heeft gemaakt om de bredere inzetbaarheid van uw werknemer te bevorderen en die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt, zoals een cursus persoonlijke ontwikkeling, of een niet-werkgerelateerde (talen)cursus. Onder inzetbaarheidskosten vallen niet de inzetbaarheidskosten die direct verband houden met de huidige of toekomstige functie van de werknemer.

Transitievergoeding en arbeidsongeschiktheid
Gelet op het tweeledige doel van de transitievergoeding (verzachten gevolgen ontslag en vergemakkelijken overgang naar ander werk), bestaat volgens de regering geen rechtvaardiging om onderscheid te maken tussen arbeidsongeschikte werknemers en andere werknemers (Memorie van Antwoord 1 mei 2014).

U mag dus kosten gemaakt vanwege uw wettelijke verplichtingen tot re-integratie (bijvoorbeeld kosten van een tweede spoor traject) niet inhouden op de transitievergoeding omdat dit leidt tot ongelijkheid van behandeling. 

Dit betekent dat ook in geval van ontslag wegens het recht op een IVA-uitkering (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt) een transitievergoeding betaald moet worden.

Conclusie
Door de invoering van de transitievergoeding kunnen de kosten van een zieke werknemer nog verder oplopen. Naast de gebruikelijke kosten als loondoorbetaling, advieskosten rond ziekteverzuim, re-integratiekosten, begeleidingskosten 1e of 2e spoor kan dit bedrag in de toekomst nog worden aangevuld met een transitievergoeding.

Tips
Leg altijd schriftelijk vast welke transitie- en of inzetbaarheidskosten u heeft gemaakt voor een werknemer. Indien u transitie- of inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding in mindering wilt brengen, moet de werknemer hiermee vooraf schriftelijk instemmen. U kunt dit bijvoorbeeld regelen door dit vast te leggen in een studieovereenkomst.

Werkgevers en werknemers kunnen in een cao van de wettelijke regeling afwijken. Voorwaarde hierbij is dat de regeling gelijkwaardig of beter moet zijn en gericht is op het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de periode van werkloosheid.  Controleer dan ook altijd uw cao voordat u de transitievergoeding vaststelt!

De transitievergoeding wordt belast als deze aan de werknemer wordt uitbetaald. Als de transitievergoeding wordt gebruikt voor outplacement of scholing hoeft geen belasting te worden betaald.

 

 


Comments are closed.

About Jeanette Daniels