UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Tijdelijke contracten: Wijzigingen per 1 januari 2015

shutterstock_232136725Om werknemers met een tijdelijk contract meer zekerheid te geven, is per 1 januari 2015 een gedeelte van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De volgende wijzigingen zijn per 1 januari van dit jaar van kracht:

Aanzegtermijn voor tijdelijke contracten met een looptijd van 6 maanden of langer

 • Uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidscontract dient de werkgever schriftelijk aan de werknemer te laten weten of het contract wordt voortgezet of niet. Laat de werkgever dit na, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van maximaal één maandsalaris. Is de werkgever te laat, dan is hij de werknemer voor elke dag dat hij te laat is met informeren, een dag loon verschuldigd.
 • Ook als een werkgever de aanzegtermijn niet in acht neemt, eindigt het contract van rechtswege. De aanzegtermijn heeft namelijk alleen betrekking op het tijdig informeren van de werknemer en niet op het opzeggen van het contract.
 • De werknemer moet zelf een beroep doen op het niet of niet tijdig nakomen van de aanzegplicht door de werkgever. Het verzoek tot betaling van de aanzegboete moet binnen twee maanden door de werknemer worden ingediend bij de rechter. Doet de werknemer dit niet, dan vervalt de boete.
 • De aanzegtermijn is van toepassing op alle contracten die na 31 januari 2015 aflopen.
 • Het aanzeggen kan al worden gedaan bij het aangaan van het arbeidscontract.

 Proeftijd

Of werkgever en werknemer een proeftijd kunnen afspreken is afhankelijk van de duur van het tijdelijke contract. Vanaf 1 januari 2015 mag een werkgever:

 • bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter geen proeftijd meer opnemen;
 • bij een looptijd van meer dan 6 maanden maar minder dan 2 jaar een maximale proeftijd van 1 maand opnemen;
 • een langere proeftijd vaststellen als de werknemer een tijdelijk contract van 2 jaar of langer krijgt. De duur van de proeftijd is in dat geval gemaximeerd tot 2 maanden.

Wanneer een tijdelijk contract wordt verlengd, mag er in het nieuwe contract geen nieuwe proeftijd worden opgenomen. Als er echter in het contract staat dat van de werknemer andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden gevraagd, mag wel een proeftijd worden opgenomen.
Geldt er een cao? Dan gaat deze maatregel in bij het einde van de looptijd van deze cao of uiterlijk 1 juli 2016. Raadpleeg daarom altijd de cao.

Concurrentiebeding

 • In arbeidscontracten van 6 maanden of korter mag geen concurrentie- of relatiebeding meer worden opgenomen tenzij de werkgever kan aantonen dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.
 • De werkgever moet schriftelijk motiveren om welk bedrijfsbelang het gaat en waarom dit bedrijfsbelang het noodzakelijk maakt om een concurrentie- of relatiebeding op te nemen.
 • Deze nieuwe regeling geldt voor contracten die vanaf 1 januari 2015 worden afgesloten en is dus niet van toepassing op contracten die al bestaan op 1 januari 2015.

Oneigenlijk gebruik flexibele arbeidsvormen wordt aangepakt

 • Payrolling: Betere bescherming voor werknemers die via payrolling werken.
 • Oproepcontracten: In cao’s die na 1 januari 2015 ingaan wordt het langdurig gebruik van oproepcontracten met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht beperkt tot specifiek in de cao aangewezen functies die incidenteel zijn van aard en geen vaste omvang kennen. Regelingen in bestaande cao’s die op 1 januari 2015 van kracht zijn blijven gelden tijdens de looptijd, maar uiterlijk tot 1 juli 2016. Raadpleeg daarom altijd de cao.
 • In de zorg worden oproepkrachten verboden.
 • Uitzendkrachten: De afwijkingsmogelijkheid bij cao van het uitzendbeding wordt begrensd tot ten hoogste 78 weken. Daarbij is de mogelijkheid tot afwijking van de loondoorbetalingsplicht niet beperkt tot functies van incidentele aard en zonder vaste omvang. Dit geldt voor cao’s die ingaan vanaf 1 januari 2015.  Regelingen in bestaande cao’s die op 1 januari 2015 van kracht zijn blijven gelden tijdens de looptijd, maar uiterlijk tot 1 juli 2016. Raadpleeg daarom altijd de cao.

 


Comments are closed.

About Jeanette Daniels