UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Participatiewet: wat zijn de gevolgen voor mensen met een Wajong-uitkering?

shutterstock_157504430De regering heeft met de Participatiewet één regeling gecreëerd voor alle mensen die kunnen werken maar die daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Op 20 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen en op 1 januari 2015 is de wet ingegaan. Wat zijn hiervan de gevolgen voor mensen met een Wajong-uitkering?

Wajong
Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Mensen die op jonge leeftijd een handicap of een langdurige ziekte hebben gekregen, kunnen een Wajong-uitkering aanvragen als zij niet kunnen werken of met werken niet genoeg verdienen. De uitkering is bedoeld voor jongeren van 18 jaar of ouder en loopt door tot de AOW-gerechtigde leeftijd of tot het moment dat het lukt om op eigen kracht genoeg te verdienen. Het UWV ondersteunt bij het zoeken naar werk dat past bij de mogelijkheden van de jonggehandicapte.

Participatiewet
De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden. Er zijn drie regelingen samengevoegd: de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Zij ontvangen hiervoor jaarlijks een vast budget voor het betalen van de uitkeringen.

Welke gevolgen heeft de Participatiewet voor mensen die al een een Wajong-uitkering ontvangen?
Mensen die op 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering ontvangen houden recht op hun uitkering en blijven bij het UWV. Wel beoordeelt het UWV alle huidige Wajongers op de mogelijkheid om te werken. Als het UWV constateert dat er mogelijkheden zijn om te werken, dan wordt de uitkering vanaf 2018 verlaagd van 75% naar 70% van het minimumloon. Blijkt (na de beoordeling) dat er geen mogelijkheden zijn om te werken, dan blijft de uitkering 75% van het minimumloon.
Het instrument loondispensatie blijft voor de huidige Wajongers bestaan.

Welke gevolgen heeft de Participatiewet voor mensen die na 1 januari 2015 Wajong aanvragen?
Mensen met arbeidsvermogen die vanaf 1 januari 2015 Wajong aanvragen hebben geen recht meer op een Wajong-uitkering. Zij kunnen terecht bij de gemeente voor hulp bij het zoeken naar werk en een eventuele Bijstandsuitkering. Het nadeel van een een Bijstandsuitkering is dat deze, anders dan de Wajong, een vermogens- en partnertoets kent.
Gemeenten krijgen de mogelijkheid om loonkostensubsidies te verstrekken om het zo voor werkgevers aantrekkelijk te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Vanaf 1 januari 2015 kunnen werkgevers ook voor werknemers die zijn aangenomen vanuit de banenafspraak, gebruik maken van de no-riskpolis.
De Wajong blijft vanaf 1 januari 2015 alleen bestaan voor mensen die nooit meer kunnen werken en op jonge leeftijd al een ernstige ziekte of handicap kregen. Zij hebben recht op een uitkering van 75% van het minimumloon.

Quotumwet
Om voor al deze mensen meer werkplekken te creëren, heeft de overheid met werkgevers afspraken gemaakt. Werkgevers hebben beloofd in 2014 en 2015 totaal 10.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te hebben gerealiseerd. Eind 2015 is het eerste meetmoment. Zijn er op dat moment nog niet voldoende banen gerealiseerd, dan kan, als de Quotumwet wordt goedgekeurd, vanaf 2016 een verplichte quotum worden ingevoerd.Werkgevers met een personeelsbestand van minimaal 25 werknemers zijn dan verplicht een bepaald percentage arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. Als een werkgever hieraan niet voldoet, kan een boete worden opgelegd.

 


About Jeanette Daniels