UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

No-riskpolis voor werknemer die is aangenomen vanuit de banenafspraak

shutterstock_249220462Het kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord afgesproken om vóór 2026 100.000 extra banen te creëren. Deze banen zijn bedoeld voor:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en geen Wettelijk Minimum Loon verdienen;
  • mensen met een WSW-indicatie;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • Mensen met een WIW/ID-baan (gesubsidieerde banen)

No-riskpolis en ziekmelding werknemer
Als u een werknemer vanuit de banenafspraak aanneemt, kunt u vanaf 1 januari 2015 voor deze werknemer gebruik maken van de  no-riskpolis. De no-riskpolis vrijwaart u van de verplichting om voor deze werknemer het loon tijdens ziekte door te betalen. Het UWV betaalt standaard 70% van het loon uit. U kunt echter bij de ziekmelding om een hogere uitbetaling in het eerste ziektejaar verzoeken als u verplicht bent meer dan 70% van het loon door te betalen. U meldt de werknemer ziek bij het UWV volgens de gebruikelijke route en stuurt een bewijsstuk mee. Dit bewijs kan bijvoorbeeld zijn een gemeentelijke beschikking loonkostensubsidie of een verklaring van de gemeente dat de werknemer onder de doelgroep valt.
Vervolgens meldt u de werknemer ook ziek (en later weer beter) bij de gemeente zodat de loonkostensubsidie tijdelijk kan worden stopgezet.
Het UWV beoordeelt de ziekmelding op basis van artikel 29b van de Ziektewet en stelt het recht, de hoogte en de duur van de uitkering vast op basis van het loon zoals dit is vermeld in de polisadministratie.

Doelgroepregister
Het UWV beoordeelt of iemand tot de doelgroep voor de extra banen behoort. Mensen met Wajong of WSW behoren op basis van hun status tot de doelgroep en krijgen tot en met 2016 prioriteit.
Het UWV zorgt voor een doelgroepregister waarin de mensen die tot de doelgroep voor de extra banen behoren, komen te staan. De gegevens  in het doelgroepregister zijn op dit moment nog niet actueel maar zijn de gegevens die op 31 december 2012 bij het UWV bekend waren. Voor Wajong geldt als peildatum 31 december 2013.
Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens periodiek bijgewerkt.
U kunt bij het UWV door middel van het formulier “aanvraag gegevens uit het doelgroepregister”opvragen of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat en dus meetelt voor de banenafspraak.

 


One Response so far.

  1. […] werkgevers ook voor werknemers die zijn aangenomen vanuit de banenafspraak, gebruik maken van de no-riskpolis. De Wajong blijft vanaf 1 januari 2015 alleen bestaan voor mensen die nooit meer kunnen werken en […]

About Jeanette Daniels