UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Loonopschorting of loonstopzetting bij ziekte: wat is het verschil?

shutterstock_115333348Op basis van artikel 7:629 BW bent u als werkgever verplicht om het loon van een werknemer tijdens ziekte door te betalen. Er zijn echter uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij een onterechte ziekmelding of een werknemer die zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. In dit soort situaties kunt u het loon opschorten of zelfs stopzetten. Maar wat is nu het verschil tussen deze twee maatregelen en wanneer kunt u ze toepassen?

Opschorten van het loon

Op grond van artikel 7:629 lid 6 BW mag u het loon van een zieke werknemer opschorten indien de werknemer niet de door u gegeven controlevoorschriften naleeft waardoor u niet kunt controleren of de werknemer daadwerkelijk ziek is. Deze controlevoorschriften dienen redelijk te zijn, schriftelijk gegeven en slechts betrekking te hebben op het geven van beperkte informatie. Het recht om het loon op te schorten is slechts een drukmiddel om tot naleving van de controlevoorschriften te komen. Als de werknemer zijn verplichtingen alsnog nakomt en hieruit blijkt dat de werknemer daadwerkelijk ziek is geweest gedurende deze periode, dan wordt de loonopschorting opgeheven en ontvangt de werknemer met terugwerkende kracht alsnog zijn loon.

Stopzetten van het loon (staken van het loon)

Op grond van artikel 7:629 lid 3 BW mag u het loon van een zieke werknemer stopzetten als uw werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, bijvoorbeeld door het weigeren om passende arbeid te verrichten terwijl hij hier wel toe in staat is, het belemmeren van zijn genezing, of door niet mee te werken aan het opstellen, evalueren of bijstellen van het plan van aanpak. Het loon kan dan worden stopgezet gedurende de tijd dat de werknemer niet meewerkt. In het geval van stopzetten van het loon, komt de aanspraak op het loon gedurende de periode dat werknemer onvoldoende meewerkt, definitief te vervallen. Er vindt geen loondoorbetaling met terugwerkende kracht plaats, ook als hij na enige tijd weer meewerkt aan zijn re-integratie.

Waarschuwingsbrief

Zodra de reden welke aanleiding is tot het treffen van de betreffende maatregel bij u bekend is, dient u uw werknemer schriftelijk (aangetekend) te waarschuwen van uw voornemen het loon op te schorten of stop te zetten. In de brief moet duidelijk worden vermeld of het om een loonopschorting of loonstop gaat, de reden voor de maatregel en het verzoek om als nog binnen een bepaalde termijn zijn verplichting na te komen. Houdt de werknemer zich na de waarschuwingsbrief nog steeds niet aan de verplichtingen, dan stelt u de werknemer schriftelijk (aangetekend) in kennis van de aankondiging van de loonopschorting of loonstop.

Beoordeling re-integratie inspanningen door het UWV

Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV uw re-integratie inspanningen. Als uw werknemer weigerde mee te werken aan zijn re-integratie en u heeft in het re-integratietraject, volgens het UWV, verzuimd maatregelen te nemen, zoals een loonopschorting of een loonstop, dan loopt u het risico op een loonsanctie van het UWV en moet u het loon nog een jaar doorbetalen.

Tips:

Let op juiste terminologie: Een terminologische vergissing heeft grote gevolgen. Indien u de bedoeling heeft het loon stop te zetten maar in uw brief vermeldt dat u het loon opschort, dan is volgens de rechtspraak datgene wat u in uw brief vermeldt, beslissend. U heeft het loon dan opgeschort en moet dit loon met terugwerkende kracht betalen zodra de werknemer weer aan zijn verplichtingen voldoet. Het is dus belangrijk dat u de juiste terminologie hanteert.

Zorg voor een verzuimprotocol: Een verzuimprotocol bevat duidelijke controlevoorschriften. Overhandig uw werknemers een exemplaar hiervan zodat ook zij weten wat er tijdens ziekte van hen verwacht wordt. Alleen als controlevoorschriften schriftelijk zijn vastgelegd kunt u maatregelen zoals een loonopschorting of loonstop toepassen.

Leg een dossier aan: begin direct met het aanleggen van een dossier bij een ziekmelding. Hierin komen alle e-mails, telefoonnotities, gespreksverslagen en waarschuwingsbrieven zodat, als u genoodzaakt bent een maatregel te nemen, deze beslissing goed onderbouwd is.

 


Comments are closed.

About Jeanette Daniels