UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

De nieuwe WGA in 2017: wel of niet eigenrisicodrager worden?

 

eigenrisicodragerDrie jaar na de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BeZaVa) wordt de ‘modernisering Ziektewet’ afgerond door het samenvoegen van de premies WGA-vast en WGA-flex. Hierdoor staat iedere werkgever dit jaar voor een keuze. Moet hij zich voor dit samengevoegde WGA-risico publiek verzekeren of eigenrisicodrager worden?

Modernisering ziektewet

Invoering ZW-flex en WGA-flex gedifferentieerde premie
De wet BeZaVa is begin 2013 in werking getreden en bevat maatregelen om het ziekteverzuim van vangnetters zonder werkgever te beperken. Tot 2014 betaalden alle publiek verzekerde werkgevers voor de ZW- en WGA-uitkeringen van hun zieke (voormalige) werknemers een sectorale premie. Per 1 januari 2014 brengt het UWV bij publiek verzekerde werkgevers drie gedifferentieerde premiedelen in rekening voor de financiering van de Werkhervattingskas (Whk). De belastingdienst stuurt werkgevers jaarlijks een beschikking die de hoogte aangeeft van:

  • Premie WGA-vast: voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn;
  • Premie WGA-flex: voor uitkeringen aan (voormalige) flex-werknemers die meer dan twee jaar ziek zijn;
  • Premie ZW-flex: voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren.

Onderscheid naar werkgeversgrootte en premieberekening

Hoe groter het bedrijf, hoe groter de invloed van de eigen instroom is.
Voor kleine werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2014 die kleiner is of gelijk aan € 319.000,-) gelden sectorale premies voor elk van de drie premiecomponenten. Zij krijgen dus geen individuele toerekening van de eigen schade.
Middelgrote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2014 die groter is dan € 319.000,- en kleiner dan of gelijk aan € 3.190.000,-) betalen voor elk van de drie premiecomponenten deels een sectorale premie en deels een gedifferentieerde premie gebaseerd op de eigen schadelast.
Grote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2014 die groter is dan € 3.190.000,-) betalen voor elk van de drie premiecomponenten een gedifferentieerde premie die geheel is gebaseerd op de eigen schadelast.
Voor de berekening van deze premies wordt een onderscheid gemaakt naar grootte van de werkgever, namelijk klein (loonsom tot € 319.000), middelgroot (loonsom tussen € 319.000 en € 3.190.000) en groot (loonsom vanaf € 3.190.000). In deze structuur betalen grote werkgevers een individueel bepaalde premie en middelgrote werkgevers een deels individueel en deels sectoraal bepaalde premie. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie. De verhouding tussen de last van de sector en eigen schadelast wordt middels een staffel bepaald, welke afhankelijk is van de loonsom. Hoe groter de loonsom, hoe meer de eigen schadelast in de berekening wordt meegenomen.

Voor de WGA-vast en Ziektewet-flex kunt u al eigenrisicodrager worden. In plaats van deze premies betaalt u dan zelf de uitkeringen en zorgt u zelf voor de re-integratie van uw zieke (ex) werknemers.

Samenvoeging WGA-flex en WGA-vast in 2017

In 2017 worden de premies WGA-flex en WGA-vast samengevoegd tot één gedifferentieerde premie WGA. Vanaf 1 januari 2017 kunt u dan eigenrisicodrager worden voor de WGA-vast én WGA-flex of dit risico publiek verzekeren (hybride stelsel).

Indien u al eigenrisicodrager bent voor de WGA-vast en eigenrisicodrager wilt blijven na samenvoeging van de WGA-premies, moet u vóór 1 oktober 2016 een nieuwe garantieverklaring bij de Belastingdienst afgeven waaruit blijkt dat de garantie de kosten dekt van zowel de WGA-vast als WGA-flex uitkeringen. De verzekeraar zal hiervoor een nieuwe verklaring moeten afgeven. De keuze om bij de betreffende verzekeraar te blijven of over te stappen naar een andere verzekeraar moet dan ook vóór 1 oktober 2016 zijn gemaakt.

Tijdsplanning

Om op 1 januari 2017 eigenrisicodrager te kunnen worden (voor de WGA en/of ZW) of te blijven (voor de WGA) moet vóór 1 oktober 2016 een aanvraag bij de belastingdienst zijn ingediend.

Ruim vóór 1 oktober moeten de volgende stappen zijn doorlopen:

Maart – mei 2016: verzamelen/ beoordelen verzuimgegevens en opvragen offertes bij verzekeraars

Mei –juni 2016: verzekeraars geven premies af voor eigenrisicodrager verzekeringen

Mei – juli 2016: vaststelling van de keuze tussen eigenrisicodragerschap of publieke verzekering    

Juli – september 2016: verzekeraars moeten garantieverklaring afgeven

Vóór 1 oktober 2016:  aanvraag/garantieverklaring indienen bij belastingdienst

Voorlichtingsbijeenkomsten De Nieuwe WGA: wel of niet eigenrisicodragen

Wilt u meer over dit onderwerp weten, dan nodigen wij u graag uit voor één van onze kosteloze voorlichtingsbijeenkomsten op 1 april, 8 april en 15 april. We praten u bij over de laatste stand van zaken ronde de nieuwe WGA, het belang van schadelastbeheersing, waarom en voor welke werkgevers het maken van een keuze noodzakelijk is en het strakke tijdspad wat hierin moet worden doorlopen. Klik hier voor meer informatie.


Comments are closed.

About Jeanette Daniels