UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK) 2016, u kunt hiermee geld besparen!

shutterstock_168045752Eind november ontvangen alle werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK). Het is van groot belang dat u deze beschikking tijdig én goed controleert omdat er helaas vaak fouten worden gemaakt die grote financiële gevolgen voor u kunnen hebben. Mocht u fouten of onduidelijkheden aantreffen in uw beschikking WHK, dan heeft u 6 weken de tijd om bezwaar tegen deze beschikking aan te tekenen.

Gedifferentieerde premie WGA en ZW 
Per 1 januari 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie van de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Dit houdt in dat u vanaf 2014 ook een gedifferentieerde premie betaalt voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan en recht op een Ziektewetuitkering hebben. Dit kan betekenen dat u voor een zieke werknemer die maar een paar weken bij u in dienst is geweest in totaal 12 jaar voor de kosten kan worden door belast, namelijk 2 jaar voor de Ziektewetuitkering en aansluitend maximaal 10 jaar voor de WGA-uitkering.
Op de beschikking staan 3 soorten premies, de WGA-vast, de WGA-flex en de ZW-flex. Met deze laatste twee premies zijn werkgevers voortaan verantwoordelijk voor ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun tijdelijk personeel. Deze premies komen ten goed aan de Werkhervattingskas (WHK). 

Sectorale en gedifferentieerde premies 2016
Hoe groter het bedrijf, hoe groter de invloed van de eigen instroom is.
Voor kleine werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2014 die kleiner is of gelijk aan € 319.000,-) gelden sectorale premies voor elk van de drie premiecomponenten. Zij krijgen dus geen individuele toerekening van de eigen schade.
Middelgrote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2014 die groter is dan € 319.000,- en kleiner dan of gelijk aan € 3.190.000,-) betalen voor elk van de drie premiecomponenten deels een sectorale premie en deels een gedifferentieerde premie gebaseerd op de eigen schadelast.
Grote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2014 die groter is dan € 3.190.000,-) betalen voor elk van de drie premiecomponenten een gedifferentieerde premie die geheel is gebaseerd op de eigen schadelast.

Controle van uw premies
U dient onder andere te controleren of uw bedrijf in de juiste sector is ingedeeld, of u terecht bent aangemerkt als kleine, middelgrote of grote onderneming en of de loonsom juist is vastgesteld. Als de gedifferentieerde premie boven het minimum is vastgesteld, controleer dan of de uitkeringen die hebben geleid tot verhoging van de premie terecht aan u zijn toegerekend.
Vraag de belastingdienst om een specificatie (instroomlijsten) van de aan u toegerekende uitkeringslasten, zodat u zelf kunt controleren of er wellicht ten onrechte uitkeringen aan (ex) werknemers zijn meegenomen in de berekening van de gedifferentieerde premie WHK. 
Maak altijd bezwaar als u twijfelt aan de juistheid van de gegevens.
Kleine werkgevers hoeven niet te controleren of de schadelast terecht aan hen is toegerekend, zij betalen een sectorpremie.

Let op:
Indien u meer tijd nodig heeft om uw beschikking WHK te controleren, kunt u binnen 6 weken pro forma bezwaar aantekenen, dan krijgt u meer tijd van de Belastingdienst om uw bezwaar te motiveren.

 

 

 

 


Comments are closed.

About Jeanette Daniels