UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Category Archives: ziekteverzuim

No-riskpolis voor werknemer die is aangenomen vanuit de banenafspraak

Het kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord afgesproken om vóór 2026 100.000 extra banen te creëren. Deze banen zijn bedoeld voor: mensen die onder de Participatiewet vallen en geen Wettelijk Minimum Loon verdienen; mensen met een WSW-indicatie; Wajongers met arbeidsvermogen; Mensen met een WIW/ID-baan (gesubsidieerde banen) No-riskpolis en ziekmelding werknemer Als u een […]


1

Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK) 2016, u kunt hiermee geld besparen!

Eind november ontvangen alle werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK). Het is van groot belang dat u deze beschikking tijdig én goed controleert omdat er helaas vaak fouten worden gemaakt die grote financiële gevolgen voor u kunnen hebben. Mocht u fouten of onduidelijkheden aantreffen in uw beschikking WHK, dan heeft u 6 weken de […]


Premiekorting werkloze jongere – subsidieregeling voor werkgevers

Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2014 een premiekorting krijgen als ze een jongere, die een WW- of bijstandsuitkering ontvangt, in dienst nemen. Dit is een nieuwe tijdelijke regeling waarmee het kabinet de werkloosheid onder jongeren wil bestrijden. Wanneer recht op premiekorting? Als u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (vanaf […]


1

Participatiewet: wat zijn de gevolgen voor mensen met een Wajong-uitkering?

De regering heeft met de Participatiewet één regeling gecreëerd voor alle mensen die kunnen werken maar die daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Op 20 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen en op 1 januari 2015 is de wet ingegaan. Wat zijn hiervan de gevolgen voor mensen met een Wajong-uitkering? Wajong Wajong staat […]


1

Passende arbeid of bedongen arbeid – waar ligt het omslagpunt?

Uw werknemer die wegens ziekte niet in staat is zijn eigen, bedongen werkzaamheden te verrichten, heeft gedurende een periode van 104 weken recht op loondoorbetaling. U bent, in het kader van de re-integratie, verplicht passende arbeid aan uw zieke werknemer aan te bieden en uw werknemer is verplicht deze passende arbeid te aanvaarden. Als uw […]


Terugkeerpremie voor eigenrisicodrager Ziektwet

Op 20 maart 2014 heeft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat een besluit wordt voorbereid voor de introductie van een terugkeerpremie per 1 januari 2015. Deze terugkeerpremie gaat gelden voor (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 besluiten om, na een periode van eigenrisicodragerschap, terug te keren naar het publieke […]


Werknemer met morbide obesitas te zwaar voor ontslag?

Het aantal mensen met ernstig overgewicht is de laatste jaren snel toegenomen. Dit is een groeiend probleem, een probleem dat we ook steeds vaker terug zien op de werkvloer. Ernstig overgewicht leidt onder andere tot ziekteverzuim en levert in sommige beroepen moeilijkheden op bij het uitoefenen van de werkzaamheden. Het gaat hierbij veelal om ‘morbide […]


Loonopschorting of loonstopzetting bij ziekte: wat is het verschil?

Op basis van artikel 7:629 BW bent u als werkgever verplicht om het loon van een werknemer tijdens ziekte door te betalen. Er zijn echter uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij een onterechte ziekmelding of een werknemer die zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. In dit soort situaties kunt u het loon opschorten of zelfs stopzetten. Maar wat is […]