UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Category Archives: Arbeidsrecht

Transitievergoeding ook na 2 jaar arbeidsongeschiktheid –

Vanaf 1 juli 2015 bent u als werkgever wettelijk verplicht een vergoeding te betalen aan uw werknemer die onvrijwillig  uit dienst gaat als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd (dus ook bij tijdelijke contracten). Omdat de transitievergoeding enerzijds bedoeld is om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken maar anderzijds ook om de gevolgen […]


Payrolling: Wat is er gewijzigd in 2015?

Tot 2015 kon een payrollonderneming een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen indienen bij het UWV als het payrollcontract door de opdrachtgever werd beëindigd.Het UWV toetste dan alleen of het payrollcontract door de opdrachtgever was beëindigd. Naar de reden van beëindiging werd niet gekeken. Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor het verkrijgen van een […]


1

Tijdelijke contracten: Wijzigingen per 1 januari 2015

Om werknemers met een tijdelijk contract meer zekerheid te geven, is per 1 januari 2015 een gedeelte van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De volgende wijzigingen zijn per 1 januari van dit jaar van kracht: Aanzegtermijn voor tijdelijke contracten met een looptijd van 6 maanden of langer Uiterlijk één maand […]


Passende arbeid of bedongen arbeid – waar ligt het omslagpunt?

Uw werknemer die wegens ziekte niet in staat is zijn eigen, bedongen werkzaamheden te verrichten, heeft gedurende een periode van 104 weken recht op loondoorbetaling. U bent, in het kader van de re-integratie, verplicht passende arbeid aan uw zieke werknemer aan te bieden en uw werknemer is verplicht deze passende arbeid te aanvaarden. Als uw […]


Werknemer met morbide obesitas te zwaar voor ontslag?

Het aantal mensen met ernstig overgewicht is de laatste jaren snel toegenomen. Dit is een groeiend probleem, een probleem dat we ook steeds vaker terug zien op de werkvloer. Ernstig overgewicht leidt onder andere tot ziekteverzuim en levert in sommige beroepen moeilijkheden op bij het uitoefenen van de werkzaamheden. Het gaat hierbij veelal om ‘morbide […]


Loonopschorting of loonstopzetting bij ziekte: wat is het verschil?

Op basis van artikel 7:629 BW bent u als werkgever verplicht om het loon van een werknemer tijdens ziekte door te betalen. Er zijn echter uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij een onterechte ziekmelding of een werknemer die zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. In dit soort situaties kunt u het loon opschorten of zelfs stopzetten. Maar wat is […]