UA-44265514-1

Jeanette Daniëls Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Author Archives: Jeanette Daniels

De nieuwe WGA in 2017: wel of niet eigenrisicodrager worden?

  Drie jaar na de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BeZaVa) wordt de ‘modernisering Ziektewet’ afgerond door het samenvoegen van de premies WGA-vast en WGA-flex. Hierdoor staat iedere werkgever dit jaar voor een keuze. Moet hij zich voor dit samengevoegde WGA-risico publiek verzekeren of eigenrisicodrager worden? Modernisering ziektewet Invoering ZW-flex […]


No-riskpolis voor werknemer die is aangenomen vanuit de banenafspraak

Het kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord afgesproken om vóór 2026 100.000 extra banen te creëren. Deze banen zijn bedoeld voor: mensen die onder de Participatiewet vallen en geen Wettelijk Minimum Loon verdienen; mensen met een WSW-indicatie; Wajongers met arbeidsvermogen; Mensen met een WIW/ID-baan (gesubsidieerde banen) No-riskpolis en ziekmelding werknemer Als u een […]


1

Transitievergoeding ook na 2 jaar arbeidsongeschiktheid –

Vanaf 1 juli 2015 bent u als werkgever wettelijk verplicht een vergoeding te betalen aan uw werknemer die onvrijwillig  uit dienst gaat als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd (dus ook bij tijdelijke contracten). Omdat de transitievergoeding enerzijds bedoeld is om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken maar anderzijds ook om de gevolgen […]


Payrolling: Wat is er gewijzigd in 2015?

Tot 2015 kon een payrollonderneming een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen indienen bij het UWV als het payrollcontract door de opdrachtgever werd beëindigd.Het UWV toetste dan alleen of het payrollcontract door de opdrachtgever was beëindigd. Naar de reden van beëindiging werd niet gekeken. Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor het verkrijgen van een […]


1

Tijdelijke contracten: Wijzigingen per 1 januari 2015

Om werknemers met een tijdelijk contract meer zekerheid te geven, is per 1 januari 2015 een gedeelte van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De volgende wijzigingen zijn per 1 januari van dit jaar van kracht: Aanzegtermijn voor tijdelijke contracten met een looptijd van 6 maanden of langer Uiterlijk één maand […]


Premiekortingen: Wat verandert er in 2015?

De volgende premiekortingen worden in 2015 aangepast: Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers In 2014 geldt de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers voor nieuw personeel van 50 jaar en ouder. Deze leeftijdsgrens wordt per 1 januari 2015 verhoogd naar 56 jaar. Voor bestaande gevallen mag u de premiekorting blijven toepassen. Premiekorting jongere werknemers Vanaf 1 juli […]


Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK) 2016, u kunt hiermee geld besparen!

Eind november ontvangen alle werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK). Het is van groot belang dat u deze beschikking tijdig én goed controleert omdat er helaas vaak fouten worden gemaakt die grote financiële gevolgen voor u kunnen hebben. Mocht u fouten of onduidelijkheden aantreffen in uw beschikking WHK, dan heeft u 6 weken de […]


Premiekorting werkloze jongere – subsidieregeling voor werkgevers

Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2014 een premiekorting krijgen als ze een jongere, die een WW- of bijstandsuitkering ontvangt, in dienst nemen. Dit is een nieuwe tijdelijke regeling waarmee het kabinet de werkloosheid onder jongeren wil bestrijden. Wanneer recht op premiekorting? Als u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (vanaf […]


1

Participatiewet: wat zijn de gevolgen voor mensen met een Wajong-uitkering?

De regering heeft met de Participatiewet één regeling gecreëerd voor alle mensen die kunnen werken maar die daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Op 20 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen en op 1 januari 2015 is de wet ingegaan. Wat zijn hiervan de gevolgen voor mensen met een Wajong-uitkering? Wajong Wajong staat […]


1

Passende arbeid of bedongen arbeid – waar ligt het omslagpunt?

Uw werknemer die wegens ziekte niet in staat is zijn eigen, bedongen werkzaamheden te verrichten, heeft gedurende een periode van 104 weken recht op loondoorbetaling. U bent, in het kader van de re-integratie, verplicht passende arbeid aan uw zieke werknemer aan te bieden en uw werknemer is verplicht deze passende arbeid te aanvaarden. Als uw […]